Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Nieuws
Nieuws archief
 
 
 

Persbericht naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (RSG NV), gehouden op 13 mei 2015


Ten gevolge van de overeenkomst die de Grootaandeelhouders hebben afgesloten over de verkoop van hun belang in RSG NV (zie persbericht van 8 mei jl.) zijn de liquidatie van RSG NV en de daarbij behorende agendapunten van de agenda gehaald.

Over de andere ter stemming gebrachte agendapunten bericht RSG NV het volgende:

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

De vergadering is akkoord gegaan met het (verhoogde) bod en de verkoop van de aandelen in Roto Smeets Group B.V. (RSG BV);
De jaarrekening 2014 is vastgesteld;
De Raad van Bestuur is decharge verleend over 2014;
De Raad van Commissarissen is decharge verleend over 2014;
Drs. J.H.M. Rijper is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Aangezien er ten gunste van de verkoop van de aandelen van RSG BV is gestemd, zijn de agendapunten met betrekking tot de verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen en de machtiging tot verkrijging voor de vennootschap van eigen aandelen, niet meer behandeld.

Acceptatie van het bod betekent dat de aandeelhouders van RSG NV na ongeveer vier maanden na levering van de aandelen RSG BV een uitkering van €4,124 per aandeel RSG NV kunnen verwachten. Binnenkort zal een oproep volgen voor een Buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA), alsmede een toelichting met betrekking tot de rechtshandelingen die nodig zijn om tot uitkering over te gaan.

De formele besluitenlijst van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, vanaf 14 mei op de website van het concern (www.rotosmeetsgroup.nl) beschikbaar zijn.

Deventer, 13 mei 2015

Roto Smeets Group NV
Raad van Commissarissen  
contact - gebruiksvoorwaarden