Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Nieuws
Nieuws archief
 
 
 

Persbericht naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV, gehouden op 14 mei 2014


Naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV (RSG) bericht RSG het volgende:

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

De jaarrekening 2013 is vastgesteld;
De Raad van Bestuur is decharge verleend over 2013;
De Raad van Commissarissen is decharge verleend over 2013;
De Raad van Bestuur is conform voorstellen tot 14 november 2015 gemachtigd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrech bij uitgifte van aandelen. Tevens is de Raad van Bestuur gemachtigd voor de duur van 18 maanden tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.


De formele besluitenlijst overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, zal vanaf 15 mei op de website van het concern (www.rotosmeetsgroup.nl) beschikbaar zijn.

Deventer, 14 mei 2014

Roto Smeets Group NV
Raad van Commissarissen


  
contact - gebruiksvoorwaarden