Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Nieuws
Nieuws archief
 
 
 

Persbericht naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (RSG NV), gehouden op 23 september 2015


In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Statutenwijziging Roto Smeets Group N.V. is aangenomen
   
  Met een meerderheid aan stemmen is de voorgestelde statutenwijziging, waaronder het besluit tot vermindering van het kapitaal, aangenomen. Dat betekent dat dit besluit de komende twee maanden ter inzage zal worden gelegd op het kantoor van de Kamer van Koophandel. Deze nederlegging zal aangekondigd worden in een landelijk dagblad. Het besluit tot kapitaalvermindering wordt pas van kracht, en de akte tot statutenwijziging kan pas worden verleden, na voormelde periode van twee maanden.
Zodra de akte tot statutenwijziging is verleden, kan de vennootschap overgaan tot de uitkering aan haar aandeelhouders overeenkomstig hetgeen is overeengekomen rond de vervreemding van de aandelen in Roto Smeets Group B.V. De verwachting is dat hiertoe een BAVA zal worden gehouden op 27 november a.s.
   
Vrijstellingsbesluit is genomen
   
  De aandeelhoudersvergadering heeft overeenkomstig art. 2(1)(a) Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft met 99,80 % van de stemmen de heer Schaaij instemming verleend voor de vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap voor het geval dat de besloten vennootschap Schaaij Beheer en Diensten B.V. met zetel te Gemeente Ooststellingerwerf (handelsregisternummer 04048841) of een andere uiteindelijk geheel door de heer Geert Schaaij gehouden kapitaalvennootschap binnen drie maanden na 23 september 2015 overwegende zeggenschap in de zin van art. 5:70 Wet op het financieel toezicht verkrijgt over Roto Smeets Group N.V.
   
Externe accountant is benoemd
   
  De algemene vergadering is akkoord gegaan met de benoeming van BDO audit & assurance B.V. als externe accountant van Roto Smeets Group N.V. voor het boekjaar 2015.


De formele besluitenlijst van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, vanaf 24 september op de website van het concern (www.rotosmeetsgroup.nl) beschikbaar zijn.

Deventer, 23 september 2015

Roto Smeets Group NV
Raad van Commissarissen


  
contact - gebruiksvoorwaarden